วันที่ 1 ส.ค.63 เวลา 11.00 น.คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล เข้าร่วม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบึงกาฬ ผ่านแอปพลิเคชั่นซูม … 🤗🤗🤗

วันที่ 1 ส.ค.63 เวลา 11.00 น.คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล เข้าร่วม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบึงกาฬ ผ่านแอปพลิเคชั่นซูม … 🤗🤗🤗