วันคนพิการสากลองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก

วันคนพิการสากลองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก

“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ : การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ๒๕๗๓ สู่การปฏิบัติ”
(Promoting the participation of persons with disabilities and
their leadership : taking action on the 2030 Development Agenda)
ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เป็นธรรมและยั่งยืนตามที่กำหนดไว้
ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐)
ซึ่งให้คำมั่นว่า
“เราจะไม่ทิ้งใคร่ไว้ข้างหลัง”
และตระหนักว่าความพิการเป็น
ประเด็นร่วมในเป้าหมายการดำเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อ

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการเพื่อเตรียมงานวันที่ 3 ธันวาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล