#ลุยเพื่ออนาคต ลูกหลานคนพิการได้มีการศึกษาที่ดีอยากเรียนต้องได้เรียน

#ลุยเพื่ออนาคต ลูกหลานคนพิการได้มีการศึกษาที่ดีอยากเรียนต้องได้เรียน

และติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เสนอติดตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับคนพิการจะต้องดูแลคน 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มบุคคลพิการ
กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
และกลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นต้องการดูแลเป็นพิเศษ หรือเปราะบาง
ซึ่งการดูแลจะผสมผสาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก เน้นการศึกษาตลอดชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้สูงอายุโดยคำนึงถึงความต้องการจำเป็นรายบุคคลและเพื่อตอบสนองความต้องการสิทธิพื้นฐานเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
สำหรับประเด็นปฏิรูปที่ต้องดำเนินการมี 7 ประเด็น คือ

 1. พัฒนาระบบกระบวนการและเครื่องมือใน การคัดกรอง วินิจฉัย และส่งต่อกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษทั้ง 3 กลุ่ม
 2. จัดให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้เข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ให้หลุดจากระบบ ดังนั้น ระบบการส่งต่อต้องดี
 3. จัดให้มีเงินสนับสนุนพิเศษ
 4. มีการสนับ สนุนพิเศษ เช่นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
 5. การปฏิรูปหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
 6. ครูและนักวิชาชีพที่จะมาจัดการศึกษาสำหรับแต่ละกลุ่มที่ต้องดูแลตลอดแนวทั้งการผลิต สรรหา พัฒนา และมีกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม และ
 7. การจัดการศึกษาต้องประกันคุณภาพของผู้เรียน
  ในการปฏิรูปเรื่องนี้ต้องทำในเชิงของ Quick Wins ให้เห็นผลด่วนคือ การคัดกรองเด็ก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ เนื่องจากที่ผ่านมาดูเฉพาะเด็กพิการ แต่ เด็ก 2 กลุ่มนี้ยังค้นไม่พบอย่างเป็นทางการ และเสนอปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องการจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเหล่านี้
  และได้เสนอเพิ่มเติมให้เกิดการจ้างงานคนพิการในสถานศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้จ้างอีก 4.311 ตำแหน่ง
  และเร่งให้ผู้บริหารเข้าไปแก้ไขปัญหาการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษที่โรงเรียนบางบัว
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการโดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานประชุม
  ครั้งที่ 1/2564
  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
  วันอังคารที่ 17 มีนาคมคม 2564
  ที่มาข่าว
  https://www.facebook.com/572731582746429/posts/4013339912018895/