ร้อยเอ็ดได้รับหนังสือนิทานเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยค่ะ