#ร่วมคิด ร่วมเคลื่อนงานคนพิการ #Inclusive Movement

#ร่วมคิด ร่วมเคลื่อนงานคนพิการ #Inclusive Movement

คณะผู้บริหารสภาคนพิการฯ เข้าพบนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อร่วมคิด ร่วมเคลื่อนงานคนพิการตามกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000ล้านบาท ที่ควรให้งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับการสนับสนุนในกรอบงบประมาณดังกล่าวด้วย
ข้อสรุปเบื้องต้น ท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะประสานระดับหน่วยงานให้ และให้มีการจัดคณะทำงานร่วมระหว่างกรมส่งเสริมฯและองค์กรคนพิการ เพื่อประสานแผนงานจากทุกภาคส่วน จัดทำเป็น Project Brief เพื่อเสนอ สภาพัฒน์ฯพิจารณานำเข้าในวงสัมมนาที่กำลังจะจัดขึ้น โดยอาจมีงานเชิงประเด็น และ หรือ เชิงพื้นที่ ซึ่งจะกำกับงานโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งจังหวัด หรือกระทรวง ทั้งนี้ตามแต่กรอบเนื้อหางาน
ส่วนงานกรม พก. ที่เสนอ จะมีประเด็นเรื่อง การจ้างงานคนพิการ เข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเครือข่ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของแต่ละองค์กร การฝึกอบรม Reskill Upskill ที่ให้ชมรมคนพิการมีส่วนร่วม โดยองค์กรคนพิการจะส่งแผนงานให้กรม พก. และบางส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะใช้งบประมาณตามระบบที่มี รวมถึง จากกองทุนฯคนพิการด้วย
มาร่วมด้วยช่วยกัน คนละมือ พรุ่งนี้5 มิย.สภาคนพิการจะสรุปProject Brief ให้ กรม พก.และสภาพัฒน์ฯ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
เลขาธิการ สภาคนพิการทุกประเทศไทย
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
4มิย 2563