รับมอบทุนคนพิการจากอีซูซุ เรียน​คุณมาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

รับมอบทุนคนพิการจากอีซูซุ เรียน​คุณมาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

กระผมนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ในฐานะนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ที่ได้ให้การสนับสนุน “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตและนักศึกษาที่พิการ ต่อเนื่องมาตลอดเป็นระยะ 20 กว่าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 แม้ว่าในปีนี้จะเกิดวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจไปยังทุกภาคส่วนทั่วโลก โดยเฉพาะภาคเอกชนก็ตาม
ภาคการศึกษาเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทำให้การเปิดภาคเรียนประจำปี พ.ศ. 2563 ถูกเลื่อนออก ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่เสียโอกาสในการเรียนรู้ ถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยการใช้การเรียนการสอนทางไกลและผ่านระบบออนไลน์ แต่ระบบดังกล่าวก็ยังไม่ได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนที่เป็นคนพิการสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนได้โดยสะดวก
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนนโยบายและพิทักษ์สิทธิคนพิการระดับชาติ จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนะถึงกระทรวงศึกษา ให้จัดบริการพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาออนไลน์ โดยให้มีบริการ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) คำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption : CC) 2) เสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD) และ 3) บริการล่ามภาษามือ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนพิการจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนเหล่านั้นได้ รวมทั้งรูปแบบ ช่องทาง และวิธีการที่ผู้จัดการศึกษาเลือกใช้ นักเรียนและนักศึกษาพิการก็ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกด้วยทว่าสิ่งสำคัญที่สุด คือ นักเรียนและนักศึกษาพิการเอง ต้องเรียนรู้ในการการปรับตัวฟื้นตัว หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Resilience ไปสู่ชีวิติวิถีใหม่ New Normal เช่นกัน ต้องปรับตัวสู่สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคยให้ได้ โดยต้องสร้างความใฝ่รู้ ฝึกฝนทักษะการเเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มากกว่าแค่การเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีหรือดิจิทัล นอกจากนั้นคนรุ่นใหม่ยังต้อง กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ เคารพความเห็นที่แตกต่าง โดยอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม
กระผมขอขอบพระคุณมูลนิธิกลุ่มอีซูซุอีกครั้ง ที่ช่วยลงทุน สนับสนุนให้นักศึกษาพิการ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ผมเชื่อว่าการศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในภาวะวิกฤตเช่นนี้ เพราะการศึกษาจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างตนเองในอนาคต ให้สามารถทำงานประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และเป็นพลังให้แก่สังคม สุดท้ายนี้กระผมขอให้ภารกิจนี้มีต่อเนื่อง และขอให้กลุ่มทุนอีซูซุเป็น Sustainable Business หรือ ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่ช่วยสร้างความเสมอภาคทางสังคมเช่นนี้ตลอดไป ขอบคุณครับ​​​​​​​
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเรียนออนไลน์จะมีข้อดีมากมายหลายประการ แต่ปัญหาที่ใหญ่สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งค่าอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ค่าไฟที่สูงขึ้น และอื่นๆ ดังนั้นตัวอย่างการสนับสนุนของมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จึงเป็นส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วย
ทว่าสิ่งสำคัญที่สุด คือ นักเรียนและนักศึกษาพิการเอง ต้องเรียนรู้ในการการปรับตัวฟื้นตัว หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Resilience ไปสู่ชีวิติวิถีใหม่ New Normal เช่นกัน ต้องปรับตัวสู่สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคยให้ได้ โดยต้องสร้างความใฝ่รู้ ฝึกฝนทักษะการเเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มากกว่าแค่การเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีหรือดิจิทัล นอกจากนั้นคนรุ่นใหม่ยังต้อง กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ เคารพความเห็นที่แตกต่าง โดยอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม
กระผมขอขอบพระคุณมูลนิธิกลุ่มอีซูซุอีกครั้ง ที่ช่วยลงทุน สนับสนุนให้นักศึกษาพิการ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ผมเชื่อว่าการศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในภาวะวิกฤตเช่นนี้ เพราะการศึกษาจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างตนเองในอนาคต ให้สามารถทำงานประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และเป็นพลังให้แก่สังคม สุดท้ายนี้กระผมขอให้ภารกิจนี้มีต่อเนื่อง และขอให้กลุ่มทุนอีซูซุเป็น Sustainable Business หรือ ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่ช่วยสร้างความเสมอภาคทางสังคมเช่นนี้ตลอดไป ขอบคุณครับ​​​​​​​
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย