รมว.พม. ดึงภาคีเครือข่าย อ.ยิ่งศักดิ์ สอนคนพิการทางสติปัญญาทำเบเกอรี่แบบมืออาชีพ

รมว.พม. ดึงภาคีเครือข่าย อ.ยิ่งศักดิ์ สอนคนพิการทางสติปัญญาทำเบเกอรี่แบบมืออาชีพ

ที่มาข่าวบ้านเมือง
https://www.banmuang.co.th/mobile/news/relation/196649

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เขตยานนาวา กทม.

นายจุติ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืนของสังคมในทุกมิติให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งได้สร้างโอกาสสำหรับกลุ่มคนพิการในประเทศไทยกว่า 2 ล้านคน สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมและ
บริการของรัฐอย่างทั่วถึง ด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาคนและสังคมได้เต็มตามศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองสำหรับการดำรงชีวิต ด้วยการมีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งกระทรวง พม.ได้มีนโยบายและมาตรการฟื้นฟูรายได้และเตรียมการสำหรับการปรับตัวเข้าสู่การดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับคนพิการ โดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตในสังคมและทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิม (Upskill) การยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) การพัฒนาภาพลักษณ์ (Re-image) และการพัฒนาคุณค่าในตนเอง (Re-value)

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นการนำร่องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหาร โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ให้กับคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว 20 ครอบครัว รวม 40 คน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตั้งแต่วิธีการทำเบเกอรี่ การทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ และการทำขนมไทย โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง (6 วัน) นอกจากนี้ จะมีการคัดเลือกคนพิการและครอบครัวที่มีทักษะความสามารถในการทำอาหารและเบเกอรี่ 10 ครอบครัว เพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กิจกรรมวันนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีทักษะการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พร้อมพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งตนขอขอบคุณ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจ
อาหารไทยและนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเดช ณ กรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์กรคนพิการ ที่บูรณาการการทำงานร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป