ยื่นหนังสือและการประชุมหารือ มาตราการฟื้นฟูการฝึกอาชีพ การ Upskill การ Reskill ให้แก่คนพิการและครอบครัว

ยื่นหนังสือและการประชุมหารือ มาตราการฟื้นฟูการฝึกอาชีพ การ Upskill การ Reskill ให้แก่คนพิการและครอบครัว

ผู้นำองกรณ์คนพิการโดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานในที่ประชุม และ ผู้อำนวยการพร้อมตัวแทนของแต่ละความพิการเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พก. อาคาร 60 ปี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมายด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั่งพิทักษ์สิทธิคนพิการ ผลักดันและสนับสนุนแผนงานและโครงการตามราชกำหนดข้างต้น( 1 ล้านล้านบาท) โดยเฉพาะในส่วนแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (400,000 ล้านบาท) ให้คนพิการและครอบครัวได้รับการฝึกอาชีพและการเสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิม และการยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) ที่เหมาะสมกับคนพิการแต่ละประเภทคนพิการ