ยังไม่เลิกประชุมอีกยาวนาน ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ยังไม่เลิกประชุมอีกยาวนาน ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓..๓๐ น.
ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อาคาร สพฐ. ๒ ขั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเนียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานและหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๒๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รายงานผลการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑) การพัฒนาโปรแกรมบ้านเป็นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลพิการซ้อนรุนแรง
ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (มหาวิทยลัยเชียงใหม่)
๒) โครงการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และหลักสูตรการสอน
ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility : O&M)
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้กระบวนการโค้ชและ
พี่เลี้ยง (coching & mentoing) (สำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๒) โครงการพัฒนาเครือข่ายครู พ่อแม่ และนักสหวิชาชีพ ด้วยการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วม
ผสานกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และกระบวนการพัฒนแบบสหวิชาชีพ พื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในกลุ่มค็พิศษในสถาศึษา สังก้สำนักบริหรงานการศึกษาพิศษในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กไทยในยุคไทยแลนค์ ๔.๐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)