ยังมีหวัง!!!มีสถานประกอบกิจการจะต้องจ้างคนพิการเพิ่มอีก จำนวน 19,825 คน ข้อมูลล่าสุด

ยังมีหวัง!!!มีสถานประกอบกิจการจะต้องจ้างคนพิการเพิ่มอีก จำนวน 19,825 คน ข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลสถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

สถานประกอบ
กิจการทั่วประเทศ
14,922 แห่ง

จะต้องจ้างคนพิการตามกฎหมาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 86,757 คน

ปัจจุบันมีการจ้างคนพิการ จำนวน 66,932 คน คิดเป็นร้อยละ 77.15

มาตรา 33 จำนวน 39,878 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.97

มาตรา 35 จำนวน 13,951 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.08

มาตรา 34 จำนวน 13,103 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.10

สถานประกอบกิจการจะต้องจ้างเพิ่ม จำนวน 19,825 คน คิดเป็นร้อยละ 22.85