มติ ครม. เคาะแล้ว มาตรการเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” แจก 1 พันบาทเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรกภายใน มิ.ย.63 รวบสองเดือน 2,000 พัน

มติ ครม. เคาะแล้ว มาตรการเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” แจก 1 พันบาทเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรกภายใน มิ.ย.63 รวบสองเดือน 2,000 พัน

ที่มาข่าว
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885314 

กลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบด้วย เด็กแรกเกิด-6 ขวบจากครัวเรือนยากจน จำนวน 1.3 ล้านคน, กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี จำนวน 4 ล้านคน และ กลุ่มผู้พิการ จำนวน 1.3 ล้านคน ซึ่งไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐมาก่อน จำนวนทั้งสิ้น 6.7 ล้านคน ภายใต้กรอบวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท