มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านแรงงาน

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านแรงงาน

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนตามมติสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ด้านแรงงาน จำนวน ๓ ประเด็น ๗ หัวข้อ ดังนี้

ประเด็น ๑ พัฒนาหลักสูตรเรื่องทักษะอาชีพสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพ และความ
เหมาะสมตามประเภทความพิการ รวมทั้งการส่งเสริมการจ้างงานตามกฎหมาย

๑. การปรับหลักสูตรอาชีพที่เหมาะสมกับตลาดแรงงาน และประเภทความ
พิการอย่างเหมาะสม รวมถึงการประสานกับภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมและการรับฝึกงานสำหรับ
คนพิการ

๒. การพัฒนาระบบในการประเมินสมรรถนะของคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม

๓. ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพอิสระให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

๔ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามถฏหมาย มาตรา ๓๓ และ ๓๕เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันคนกลางรับเงินแทนคนพิการ

ประเด็นที่ ๒ สนับสนุนการจัดหาช่องทางการตลาด การจัดหาทรัพยากร การสนับสนุนเงินทุน การจัดสรรบุคลากร และการสอนงานคนพิการ

๕.สนับสนุนการจัดหาช่องทางการตลาด การจัดหาทรัพยากร
การสนับสนุนเงินทุน

๖. การเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงาน การพัฒนาระบบ
สนับสนุนคนพิการในสถานที่ทำงาน การจัดสรบุคลากร และการสอนงาน (job Coach)คนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถทำงานได้ในระยะยาว

ประเด็นที่ ๓ สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านคนพิการ (Social Enterprises) รวมถึงการส่งเสริมให้คนพิการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานจากการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติให้คณะกรรมการพิจารณา