ภาพกิจกรรม วันประชากรโลก พร้อม กับการแสดงของน้องๆเด็กพิเศษ สุดแสนน่ารัก

ภาพกิจกรรม วันประชากรโลก พร้อม กับการแสดงของน้องๆเด็กพิเศษ สุดแสนน่ารัก

ภาพกิจกรรม วันประชากรโลก
จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ห้องพิมานสยาม ชั้น 29
พร้อม กับการแสดงของน้องๆเด็กพิเศษ สุดแสนน่ารัก

วันประชากรโลกมุ่งเน้นให้เห็นความเร่งด่วนและความสำคัญของประเด็นต่างๆ

ที่ เกี่ยวกับด้านประชากร โดยคณะมนตรีประศาสน์การโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้มีวันประชากรโลกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532

ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากวันครบรอบประชากรโลกจำนวนห้าพันล้านคนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2530

 

วันประชากรโลกในปีนี้เรียกร้องให้ทั่วโลกให้ความสนใจต่อเป้าหมายที่ยังไม่สำเร็จ

ซึ่งเป็นมติที่รัฐบาลจาก 179 ประเทศได้รับรองไว้ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา 

(ICPD – International Conference on Population and Development) เมื่อปีพ.ศ. 2537 โดยปีนี้ได้ครบรอบ 25 ปี

หลังการประชุมฯ ดังกล่าว จำเป็นต้องเร่งสร้างสุขภาวะทางเพศที่ดีและความเท่าเทียมกันทางเพศให้เกิดขึ้นเพราะปัจจัย

ทั้งสองด้านนี้มีความสำคัญในการเข้าสู่การบรรลการพัฒนาที่ยั่งยืน