พูดคุยเปิดงานศิลปะบำบัดที่มหาสารคาม

พูดคุยเปิดงานศิลปะบำบัดที่มหาสารคาม

คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล พูดคุยกับผู้เข้าร่วม โครงการสานพลังบวกผ่านกิจกรรมสุนทรียะทางศิลปะและดนตรีสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดมหาสารคาม ผ่านแอปพลิเคชั่น zoom