พวกเราทำกันมาโดยตลอดทำสม่ำเสมอพวกเราเรียกร้องแค่สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ

พวกเราทำกันมาโดยตลอดทำสม่ำเสมอพวกเราเรียกร้องแค่สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ

มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง
ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ
ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย
หรือสุขภาพ

พวกเราเรียกร้องแค่สิทธิทางสังคม (Social Rigth) เป็นสิทธิของประชาชนทางสังคมที่จะได้รับบริการจากสังคม ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม เช่น สิทธิการเข้าถึงการบริการสาธารนะ เป็นต้น

พวกเราเรียกร้องสิทธิในความเสมอภาค เป็นสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการ
ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
จากรัฐ หรือการไม่เลือกปฏิบัติ
เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิที่จะมีจะเหมือนหรือเป็นสิทธิ เสรีภาพที่ดำรงอยู่นอกตัวของประชาชน โดยที่รัฐไม่อาจปฏิเสธ
ความเป็นกลาง หรือความเป็นธรรมด้วยการละเลยเพิกเฉยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย หรือ หยิบยื่นโอกาสอันพึงมีพึงได้ให้กับประชาชนได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะความแตกต่างตามธรรมชาติ และเพราะการกระทำหรือละเว้นการกระทำของรัฐที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น – การได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
– การได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ และ
– สิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น