พม.ร่วมภาคีเครือข่าย อ.ยิ่งศักดิ์ สอนคนพิการ ทางสติปัญญา ทำเบเกอรี่แบบมืออาชีพ

พม.ร่วมภาคีเครือข่าย อ.ยิ่งศักดิ์ สอนคนพิการ ทางสติปัญญา ทำเบเกอรี่แบบมืออาชีพ

ที่มาข่าว
https://www.mcot.net/viewtna/5ef047f8e3f8e40af14525ef

.22 มิ.ย.-พม.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดฝึกอบรมคนพิการทำ “เบเกอรี่- ขนมไทย” แบบมืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีวิตช่วยเหลือตนเอง และพร้อมปรับเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal อย่างมีคุณภาพนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนา ทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เขตยานนาวา กทม. โดยนายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืนของสังคมในทุกมิติให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งได้สร้างโอกาสสำหรับกลุ่มคนพิการในประเทศไทยกว่า 2 ล้านคน สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐอย่างทั่วถึง ด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ

พม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาคนและสังคมได้เต็มตามศักยภาพและ เพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองสำหรับการดำรงชีวิต ด้วยการมีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งกระทรวงฯ ได้มีนโยบายและมาตรการฟื้นฟูรายได้และเตรียมการสำหรับการปรับตัวเข้าสู่การดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับคนพิการ โดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตในสังคมและทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิม (Upskill) การยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) การพัฒนาภาพลักษณ์ (Re-image) และการพัฒนาคุณค่าในตนเอง (Re-value)

สำหรับกิจกรรมวันนี้ เป็นการนำร่องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหาร โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ให้กับคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว 20 ครอบครัว รวม 40 คน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตั้งแต่วิธีการทำเบเกอรี่ การทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ และการทำขนมไทย โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง (6 วัน)

นอกจากนี้ จะมีการคัดเลือกคนพิการและครอบครัวที่มีทักษะความสามารถในการทำอาหารและเบเกอรี่10 ครอบครัว เพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวรกิจกรรมวันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีทักษะการประกอบอาชีพอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พร้อมพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งตนขอขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจ อาหารไทยและนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช ณ กรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์กรคนพิการ ที่บูรณาการ การทำงานร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป” นายจุติ กล่าว .-สำนักข่าวไทย