ผ่าน5โครงการรวดกลั่นกรองโครงการของกลุ่มสติปัญญาโดยมีคุณสุชาติโอวาทวรรณสกุลเป็นประธานประชุม

ผ่าน5โครงการรวดกลั่นกรองโครงการของกลุ่มสติปัญญาโดยมีคุณสุชาติโอวาทวรรณสกุลเป็นประธานประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาและคนพิการทางการเรียนรู้ —มติการประชุมในวันนี้เห็นชอบโครงการจำนวน 5 โครงการโดยให้ปรับแก้โครงการตามมติที่ประชุมให้ครบถ้วนก่อนนำเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป
1โครงการมาตรฐานองค์กร
2โครงการอาชาบำบัด
3โครงการธาราบำบัด
4โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
5พัฒนาศักยภาพกลุ่มสติปัญญา