ผู้นำองค์กรคนพิการใครบ้าง? ที่มีประสบการณ์การใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบล แก้ปัญหาโควิด 19 แลกเปลี่ยนแนวทางกันหน่อยครับ

ผู้นำองค์กรคนพิการใครบ้าง? ที่มีประสบการณ์การใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบล แก้ปัญหาโควิด 19 แลกเปลี่ยนแนวทางกันหน่อยครับ

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19
ในประเทศไทย ส่งผลให้มีประชาชนเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนื่องจากปัจจัยประชาชนเดินทางกลับมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน หรือเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร สร้างความ
กังวลให้กับบุคคลในชุมชน
ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ในวงกว้างมากขึ้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณา
และเห็นว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ควรมีบทบาท
แก้ปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด (COVID-19)
โดยใช้เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพื้นที่
ประเภท ๑๐(๕) เพื่อใช้แก้ปัญหา
หรือบรรเทาภัยพิบัติหรือโรคระบาด หน่วยงานที่รับทุน คือ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล หรือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เขียนโครงการมาเพื่อขอรับทุน
ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย

๑.การรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
อาการและการป้องกันโรค
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ รถแห่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ด้วยภาษาที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
เพื่อการรับรู้ในวงกว้าง การแนะนำ
การสวมหน้ากากอนามัย แนวปฏิบัติทางศาสนากิจในกลุ่มผู้นำศาสนา ประชาชน วัด มัสยิด เป็นต้น

๒.การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค
เช่น หน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน จะใช้การจัดซื้อหน้ากาก หรือ
การจ้างเย็บโดยผู้รับทุนจัดหาวัสดุ
ในการทำหน้ากาก การจัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือแก่หน่วยงาน สถานที่สำคัญ บ้านกลุ่มเสี่ยงหรือ
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงหน้าผาก
เครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมโรค
น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพ่นควบคุมโรค เป็นต้น

๓.คัดกรองและตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง บุคคลที่เดินทางมาจากที่อื่น
เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศกลุ่มเสี่ยง เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร โดยการขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่เดินทาง
มาจากที่อื่น โดยแกนนำอสม.ลงติดตามเฝ้าระวังติดตามการกักตัว

ตามประกาศฯ ข้อ ๑๐(๕) นั้น สามารถกันเงินสำหรับแก้ปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ร้อยละ ๕-๑๐หรือมากกว่าตามสถานการณ์ หากจำเป็นต้องขยายวงเงินสามารถดำเนินการได้
(โดยหากไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนได้ ให้นำเสนอให้ความเห็นชอบในที่ประชุมครั้งต่อไป) ขอให้เบิกจ่ายเงินโครงการแก่ผู้รับทุนดำเนินการด้วยความรวดเร็วเพื่อให้สามารถทันต่อการแก้ไขปัญหา

https://localfund.happynetwork.org/paper/77523