ประชุมเรื่องการติดตามดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

ประชุมเรื่องการติดตามดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ/ความพิการ
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยแบ่งออกเป็น
๔ กิจกรรมหลัก ๘ กิจกรรมย่อย
ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรม เรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ ๑.๑ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
กิจกรรมที่ ๑.๒ การทำความเข้าใจบริบทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

กิจกรรมที่ ๒ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนเงิน ๑ตด๙,๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ ๒๑ การฝึกอบรมชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๒ รุ่น
กิจกรรมที่ ๒.๒ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๔ รุ่น

กิจกรรมที่ ๓ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศสถานศึกษานำร่อง
กิจกรรมที่ ๓.๑การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในสถานศึกษานำร่อง
กิจกรรมที่ ๓๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สถานศึกษานำร่อง

กิจกรรมที่ ๔ การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนระดับปริญญาโทและศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ ๔.๑ การจัดทำเนื้อหารายวิชา ระดับปริญญาโท
กิจกรรมที่ ๔.๒ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท