ประชุมเตรียมงานครั้งที่1 คนพิการ 20,000 คนอบรมคอมพิวเตอร์ “แผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล”

ประชุมเตรียมงานครั้งที่1 คนพิการ 20,000 คนอบรมคอมพิวเตอร์ “แผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล”

ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เกี่ยวกับคนพิการ

กสทช. จัดทำแผนปฏิบัติข้างต้น เพื่อบรรลุการขยายโครงข่ายและครอบคลุมทุกมิติที่จะช่วยลดการเหลื่อมล้ำและช่องว่างในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศของประชาชน (Digital Divide) ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน ICT แก่ประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 คน เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล ในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ระยะที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล เป็นการนำหลักสูตรจากระยะที่ 1 มาดำเนินการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป (อบรมด้านอาชีพเกษตรกร ด้านอาชีพภาคบริการ ด้านผู้สูงอายุ) กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนักเรียน กลุ่มบุคลากรประจำศูนย์ USO Net กลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 7 โครงการ อบรม 1) ภาคเหนือ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4) ภาคกลางและภาคตะวันออก 5) ภาคใต้ 6) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม MOU กับกระทรวงแรงงาน 7) กลุ่มคนพิการ MOU กับสภาคนพิการ

ขอบเขตการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสภาคนพิการ
ระยะที่ 1 ดำเนินการสอบถาม สัมภาษณ์ และให้ตอบแบบสอบถามจากคนพิการ จำนวน 1,000 คน
ระยะที่ 2 การฝึกอบรม คนพิการ 20,000 คน โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการประสานงานกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในการกำหนดจำนวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนพิการตามศักยภาพ ความพร้อมของหน่วยงานและระยะเวลาในการดำเนินการฝึกอบรม (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดอบรมจำนวน 2 วันต่อครั้ง