ประชุมอนุกรรมาธิการ

ประชุมอนุกรรมาธิการ

เสนอให้พิจารณาศึกษาติดตามการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ หน่วยงาน

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ห้องประชุม 2101 ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ