ประชุมผ่านzoomแผนดำเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาสู่การประกอบอาชีพเบเกอรี่