ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2563 ของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย