ประชุมคัดเลือกทุนการศึกษาอีซูซุ ประกาศผลโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประชุมคัดเลือกทุนการศึกษาอีซูซุ ประกาศผลโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน
1. นายอังกูร ชัยนิมิตวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. นายเอกลักษณ์ คะวงศ์ดอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4. นางสาวศรีสง่า พินิจมนตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. นางสาวปิยฉัตร สลีวงส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นางสาวจุรุวรรณ แสนปินตา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
7. นางสาวธนัญชกร สันติพรธดา มหาวิทยาศรีนครินทร์วิโรฒ
8. จิราวรรณ บุตรแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9. นายชิษณุชา กระชอนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10. นางสาวเบญจวรรณ เพ็ญวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง