ประชุมคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา

ครั้งที่ 7/2562 เวลา 14.30 น. ห้องประชุม 2101 ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ

ติดตามรายงานความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ เม.ย. ถึง มิ.ย. 2562
รายชื่อและสถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ มีทั้งหมด 221 ฉบับ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1) กลุ่มพระราชบัญญัติ 202 ฉบับ
2) กลุ่มพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบ จำนวน 19 ฉบับ

ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม (หน้า 210)
และด้านการศึกษา (หน้า 226)