ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหานิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหานิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

กรณีสถานประกอบการจ้างงานคนพิการเพื่อไปทำงานสาธารณะประโยชน์ในชุมชนตามคำสั่งของสถานประกอบการ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาให้กับบริษัทอาร์ตเสรีนา แก้ไขให้เรียบร้อยและได้แก้ไขปัญหาระดับประเทศโดยทำความเข้าใจกับประกันสังคมเรียบร้อย