ประชุมคณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนงานประจำปี ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนงานประจำปี ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563

ที่ โรงแรม โชติกา
ช่วงบ่าย เรื่อง การวิเคราะห์องค์กร การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจ