ประชุมการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และจัดทำแผนและนโยบายในประเทศที่สอดคล้องกับ กรอบกฎหมายนโยบายตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

ประชุมการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และจัดทำแผนและนโยบายในประเทศที่สอดคล้องกับ กรอบกฎหมายนโยบายตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

โดย
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกั๊วย: นักสิทธิคนพิการ
สำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก หรือ DPI-AP (Disabled Peoples’ International
ดร.นั้นหนุช สุวรรนาวุธ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
นางสาวเครือวัลย์
เที่ยงธรรม ผู้มีประสบการณ์
ตรงกับโรคจิตเวช
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
นายรัต กิจธรรม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย