“ปฏิวัติวิธีการทำงาน” ประชุมสภา คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

“ปฏิวัติวิธีการทำงาน” ประชุมสภา คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

“Work From Home” การทำงาน
โดยประโยชน์จากเทคโนโลยี
ทำให้มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับเวลา
ช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 จึงทำให้สภาเริ่มใช้ “Zoom” แพลตฟอร์มที่ให้บริการ Video Conference ทุกการประขุม