บอร์ดผู้พิการแห่งชาติ ตั้งงบ 2,000 ล้าน กู้ฉุกเฉิน 10,000 ปลอดดอกเบี้ย

บอร์ดผู้พิการแห่งชาติ ตั้งงบ 2,000 ล้าน กู้ฉุกเฉิน 10,000 ปลอดดอกเบี้ย

เฮ! บอร์ดผู้พิการแห่งชาติ ตั้งงบ 2,000 ล้าน เคาะระเบียบใหม่ช่วยผู้พิการ กู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดดอก- ไม่ต้องมีคนค้ำ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยเน้นในเรื่องการเข้าถึงโอกาสกาสการจ้างงาน เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้ ชีวิตมีความมั่นคง และลดการพึ่งพาผู้อื่นทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้มีมติให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการให้เข้าถึงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งได้มีการจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน 2,000 ล้านบาทไว้แล้วโดยที่ประชุมเห็นชอบการปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ ร่างระเบียบที่แก้ไข มีสาระสำคัญ คือ

1.ให้การกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน
2.วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกินรายละ 10,000 บาท กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น 2 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญากู้
3.ไม่มีดอกเบี้ย และอาจให้เริ่มชำระหนี้คืนเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ยืม
4.เพิ่มช่องทางในการยื่นคำขอก็ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

รองนายกฯจุรินทร์ ได้สั่งการให้กองทุนฯ เร่งดำเนินการออกประกาศใหม่ภายใน 30 วัน และวางระบบการทำงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้กระชับรวดเร็ว เพื่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการจะได้เสร็จสิ้นในหนึ่งเดือนนับแต่วันยื่นขอกู้ เพราะเข้าใจถึงหัวอกผู้พิการในช่วงของความยากลำบากนี้” นางสาวรัชดา รองโฆษกฯ กล่าว
ที่มาข่าว
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/446267