#นำเสนอความดี !!!!ขอเด็กๆ กลุ่มนี้ เสียสละแบ่งปันเพื่อนผู้พิการ ที่นอนติดเตียง ได้รับข้าวของจำเป็น สำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศโดย ผ่านชมรม

#นำเสนอความดี !!!!ขอเด็กๆ กลุ่มนี้ เสียสละแบ่งปันเพื่อนผู้พิการ ที่นอนติดเตียง ได้รับข้าวของจำเป็น สำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศโดย ผ่านชมรม

ผู้ปกครองคนพิการทาง
สติปัญญา ต่างๆที่ร้องขอมา เป็นเงินที่มาจากเด็กกลุ่มนี้ที่ออกทำการแสดง และทำกิจกรรมต่างๆ หาทุน
จากผู้ใหญ่ใจดี อยู่ตลอดเวลา
ความสามารถของพวกเขาประจักษ์
แก่สายตาของผู้พบเห็นมาแล้วมากมาย เด็กพิเศษกลุ่มนี้มีต้นแบบ เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมมาตลอดเวลา ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองของเขา
ที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ และ
เสียสละเวลาส่วนตัวทำให้ผู้พิการ
มีรอยยิ้ม และความสุขที่พวกเรา
เห็นกันในสื่อต่างๆ มากมาย ผู้ใหญ่หลายคนยังทำได้ไม่เท่ากับ
เด็กพิเศษกลุ่มนี้เลย
ผมจึงพยายามนำเสนอ ผลงานของพวกเขา ให้เป็นแบบอย่าง ที่ดีเสียสละแบ่งปันกับเยาวชน

บทความชื่นชมจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจันทบุรี