นายแน่มากเด็กไทยเจนใหม่ต้องพึ่งตนเองมีสัมมาทิฎฐิ มีความฉลาดใช้อายตนะอย่างเด็กกาฬสินธ์คนนี้…