นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563
โดย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเคพาเลช แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร