นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล อนุกรรมาธิการเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุมตามวาระ ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล อนุกรรมาธิการเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุมตามวาระ ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๕๐๑ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ
………………………………………
https://www.facebook.com/disabilitiesth

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ​
๑.๑ อนุกรรมาธิการลาการประชุม จำนวน ๕ คน คือ (๑) นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
(๒) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (๓) นางพวงแก้ว กิจธรรม (๔) นางสาววันทนีย์ พันธชาติ
และ (๕) นายธีรยุทธ สุคนธวิท เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงอนุญาตให้ลาการประชุม
๑.๒​ด้วยนายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย
ได้มีหนังสือเรียน ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง ขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือ “แรงงานคนพิการ” ตามมาตรา ๓๓ และ ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการพิจารณากรณีดังกล่าว โดยจะได้นำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
​พิจารณารับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑​พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่อง ปัญหาการเข้าถึงมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ของคนพิการทางการเห็น
๓.๒​พิจารณาศึกษาติดตามการกำหนดให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้นทะเบียนเข้าเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
๓.๓​พิจารณาติดตามแผนการดำเนินงานและนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๔ ​พิจารณาศึกษาติดตามการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
๓.๕​พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งติดตามการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓.๖ ​พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งติดตามการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
๓.๗​พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)
๓.๘​พิจารณาศึกษาติดตามการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. ….
๓.๙​พิจารณาเตรียมการจัดแถลงข่าวเพื่อผลักดันกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ
๓.๑๐ ​พิจารณาศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการให้บริการคนพิการของสายการบินภายในประเทศ
๓.๑๑​พิจารณาศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓.๑๒​พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ ATM สำหรับคนพิการทางการเห็น
๓.๑๓​พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) สำหรับ
คนพิการที่ใช้วีลแชร์
๓.๑๔​พิจารณาศึกษากฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีกำหนดรายชื่อองค์กรด้านคนพิการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ตามข้อ ๖ (๔) และ (๖)
๓.๑๕​พิจารณาศึกษาติดตามการดำเนินมาตรการการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๓.๑๖​พิจารณาแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์และการเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ดิจิทัล
ให้ครอบคลุมนักเรียนพิการ
๓.๑๗​พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการ
​๓.๑๘​​พิจารณาติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อ-จัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศแบบชานต่ำ
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
​๓.๑๙​​พิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ
กิจการคนพิการ
​๓.๒๐​​พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคของคนตาบอดในการเข้าถึงโครงการสินเชื่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของธนาคารออมสิน
​๓.๒๑​​พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคของคนพิการในการเข้าถึงบริการของธนาคาร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
​-​พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการ โดยเชิญผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้
​๑. ​กรมการปกครอง
​๑.๑ นายวิชัย ปัทมวิภาค​เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
​๑.๒ นายธวัชชัย สุขปำเพิง​​นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
​๒. ​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
​๒.๑ นายทวี เสริมภักดีกุล​รองอธิบดี
​๒.๒ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ​ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริม
​การบริหารงานท้องถิ่น

​๓. ​กรมการพัฒนาชุมชน
​๓.๑ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ​ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
​๓.๒ นายชัยยา ขำสะอาด ​ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
​๔. ​กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
​- นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ​อธิบดี
​๕. ​สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
​๕.๑ พันเอกหญิง พนมวัลย์ บุณยมานพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทะเบียน
​๕.๒ นางสาวจุฬาพลอย ตังเต็มโรจนะ ​หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักสนับสนุนระบบ
​​บริการสุขภาพชุมชน
​๖. ​สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
​๖.๑ นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคํา​ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
​๖.๒ นางจิรัฐยา ไชยสาร ​รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
​๗. ​สำนักงานประกันสังคม
​๗.๑ นางสาวไพลิน จินดามณีพร​ผู้ตรวจราชการกรม
​๗.๒ นางสาวผกาพันธุ์ ผกานิรินทร์​นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
​๗.๓ นายธนพัฒน์ บริรักษ์​นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
​๗.๔ นางสาวกมลวรรณ สัมพันธกุล ​นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
​๘. ​สำนักงานสถิติแห่งชาติ
​​๘.๑ นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตน์​ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม
​​๘.๒ นางสาวอาภาพร อมรธรรม​นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
​๙. ​สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
​๙.๑ นายอานนท์ แปลงประสพโชค ​นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
​ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์
​และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
​​๙.๒ นายชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง​ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
​และเครื่องมือแพทย์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
​- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งต่อไปในในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๕๐๑ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ