นายน์ฝึกมายากล!!!เตรียมพร้อมสำหรับงานพรุ่งนี้ ที่พัทยาใครสะดวกเชิญนะครับ

นายน์ฝึกมายากล!!!เตรียมพร้อมสำหรับงานพรุ่งนี้ ที่พัทยาใครสะดวกเชิญนะครับ

คำกล่าวรายงาน
โดย นายสุชาติโอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
“มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)”
“โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่”
จัดโดย คณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเครือข่ายจังหวัดชลบุรี
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช
วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ลานริมหาด SUNKEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช จังหวัดชลบุรี
——————————————
เรียน ท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ วุฒิสภา

​กระผมนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท แห่งประเทศไทย ในนามของผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สมาคม
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช ขอขอบพระคุณท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ วุฒิสภา ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาเปิดงาน “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ” ในวันนี้ โอกาสนี้ขอเรียนรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ
จัดงาน ดังนี้
​ตามที่ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การขอทาน จนนำมาสู่การตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญในการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน อันเป็นการแก้ไขปัญหาสังคม ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้แสดงความสามารถ ดังนั้น วุฒิสภาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเครือข่ายจังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช จึงได้จัด “มหกรรมการแสดงความสามารถของคนพิการ” ภายใต้สโลแกน “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจ
ที่ยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถซึ่งเป็นคนพิการที่มีความสามารถหลากหลาย และสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากการตรากฎหมายควบคุมการขอทานที่ได้ส่งเสริมให้คนพิการมีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อเผยแพร่สาระสำคัญกฎหมายควบคุมการขอทาน สร้างความรู้ความเข้าใจเจตนคติของสังคมให้เข้าใจถึงผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายควบคุมการขอทาน และศักยภาพของผู้แสดงความสามารถ
ซึ่งได้รับการยกระดับจากผลของกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งได้รับรู้ รับทราบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของ “ผู้แสดงความสามารถ” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน ตลอดจนขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ และการส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่นให้เกิดความร่วมมือภายในพื้นที่
​รูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น ๑. การแสดงในเวทีกลาง ณ ลานริมหาด SUNKENศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช ๒. บูธแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ๓. กิจกรรมการแสดงและงานศิลปะของผู้แสดงความสามารถ โดยมีผู้มาแสดงความสามารถ จำนวนกว่า ๔๐๐ คน ประกอบด้วยการแสดงของคนพิการทุกประเภท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการ
และผู้แสดงความสามารถ อาทิ การแสดงดนตรีไทยและสากล การแสดงประกอบเพลง การแสดงโขน และการ Audition จดแจ้งผู้แสดงความสามารถ เป็นต้น
​การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กรุณาจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการจัดงาน จังหวัดชลบุรี
และส่วนราชการในพื้นที่ที่กรุณาสนับสนุนดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่ายที่อนุเคราะห์นำผู้แสดงความสามารถมาจัดแสดงในวันนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช จังหวัดชลบุรี ที่เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ รวมถึงการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย และผู้สนับสนุนอีกหลายท่านที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้
​บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ วุฒิสภา ในฐานะผู้แทนท่านประธานวุฒิสภา กล่าวเปิดงานและให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอขอบพระคุณครับ