ท่านวิมล งามวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบึงกาฬ

ท่านวิมล งามวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบึงกาฬ

 พร้อมให้แนวทาง “การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” การพัฒนากระบวนการในการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการและสมาชิก
กล่าวรายงานโดย นางสาวจิรวรรณ สุพร ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบึงกาฬ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิอันเป็นประโยชน์ต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความเข้มแข้ง เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของคนพิการร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ณ โรงแรม บีเคเพลส บึงกาฬ ถนนสาย 22 พังโคน ตำบล บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ 38000
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมผ่าน ZOOM และได้มอบหมายให้ นางสาวรัชภร สุวรรณโชติ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น ให้แนวทาง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” พร้อมร่วมกับ นางภณิดา นิยมไทย ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตร นางละออง ดาศรี ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ นางสุภาภรณ์ บุณริบูรณ์ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบึงกาฬเซกา
ผอ.นพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ “ให้แนวทางการให้บริการของศูนย์บริการจังหวัดต่อคนพิการในจังหวัด” การให้บริการ การเข้าถึงสิทธิ และทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ให้แนวทางการขอรับบริการมาตรา 33 และมาตรา 35 ของคนพิการ” การเข้าถึงสิทธิการจ้างงาน ผอ.ดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงการ ให้แนวทาง ”การศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและทางสติปัญญาในระบบการศึกษา” และนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ให้ “แนวทางการศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและทางสติปัญญานอกระบบการศึกษา” และทางผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงาน จังหวัดบึงกาฬ ร่วมให้ “แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ”
นางสุภาภรณ์ บุณริบูรณ์ พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเซกา ได้ให้แนวทางแก่ผู้ดูแล เรื่องแนวทางการดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาแบบบูรณาการ” การดำเนินชีวิตประจำวัน ในวัยเจริญพันธ์ และประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้แนวทางแก่ชมรมฯ ในเรื่องการส่งเสริมการรวมกลุ่มของครอบครัวคนพิการในชมรม
และกลุ่มพัฒนาการอารมณ์สำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและทางสติปัญญา นำทีมโดย ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ พร้อมทีมงาน ได้ให้แนวทาง “การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข”แนวการดูแลลูกด้วยความรัก ความอบอุ่น และวางเป้าหมายชีวิตให้ลูกๆสามารถช่วยเหลือตนเอง พร้อมได้จัดกลุ่มทำกิจกรรม เล่านิทาน แบ่งกลุ่มบูรณาการ 3 ฐาน ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ และแบ่งกลุ่มนำเสนอในหัวข้อ “ความห่วงใยของผู้ดูแล คนพิการทางสติปัญญา”
ขอขอบคุณ ทีมงานทุกท่านในพื้นที่ ที่ “ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
3 ส.ค.2563