#ท่านรองอธิบดีกับน้องนายน์

#ท่านรองอธิบดีกับน้องนายน์

ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
คุณอณิรา ธินนท์ และคณะ หลังจากได้เยี่ยมชมที่โรงเรียนบางชันขอบคุณที่ท่านให้โอกาสได้มารับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมบริษัทโอวาทเมด กับการทำงานของเด็กพิเศษ!!