ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ช่วยแจกอาหารที่ซุ้มกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริเวณท้องสนามหลวง ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด
“ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน”
ระหว่างวันที่ 28 – 31กรกฎาคม 2563เวลา10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง