ทวงถามภาครัฐจ้างงานคนพิการ8000คนตามกฎหมายเมื่อไหร่จะครบทุกกระทรวง

ทวงถามภาครัฐจ้างงานคนพิการ8000คนตามกฎหมายเมื่อไหร่จะครบทุกกระทรวง

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ปฏิบัติงาน 100 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100 : 1 นั้น ขณะนี้ภาคเอกชนดำเนินการได้ผลดีถึงร้อยละ 98 ส่วนภาครัฐซึ่งยังดำเนินการได้น้อย แม้คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ต.ค.2559 มีมติให้ภาครัฐต้องจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนภายในปี 2561 ทั้งกำหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานหรือ KPI ที่ผ่านมา พก.ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจ ทำให้สัดส่วนการจ้างงานภาครัฐมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่การจ้างงานคนพิการในภาครัฐก็ยังขาดอีก 8000ตำแหน่ง