ถ้าจะอบรมให้คนพิการทุกประเภท”20000คน”อยากสอบถามว่าอยาก??เรียนรู้เรื่องไหนมากที่สุดเพื่อการอบรมที่ได้ผลและไปใช้ได้จริง

ถ้าจะอบรมให้คนพิการทุกประเภท”20000คน”อยากสอบถามว่าอยาก??เรียนรู้เรื่องไหนมากที่สุดเพื่อการอบรมที่ได้ผลและไปใช้ได้จริง

การฝึกอบรม คนพิการ 20,000 คน ทุกความพิการโดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการตกลงกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย( MOU)ในการกำหนดจำนวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนพิการตามศักยภาพ ความพร้อมของหน่วยงานและระยะเวลาในการดำเนินการฝึกอบรม (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดอบรมจำนวน 2 วันต่อครั้งทั่วประเทศ
ประชุมเตรียมงานครั้งที่1 คนพิการ 20,000 คนอบรมคอมพิวเตอร์ “แผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล”

ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เกี่ยวกับคนพิการ

กสทช. จัดทำแผนปฏิบัติข้างต้น เพื่อบรรลุการขยายโครงข่ายและครอบคลุมทุกมิติที่จะช่วยลดการเหลื่อมล้ำและช่องว่างในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศของประชาชน (Digital Divide) ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน ICT แก่ประชาชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 คน เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัล

ประชุมวางแผนครั้งที่หนึ่งเพื่ออบรมคอมพิวเตอร์คนพิการ 20,000 คนทั่วประเทศที่ กสทช โดยมีผอ.พลอยประธานการประชุม