ถึงเวลาแก้กฎหมายครั้งใหญ่เพื่อการพัฒนาคนพิการให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ถึงเวลาแก้กฎหมายครั้งใหญ่เพื่อการพัฒนาคนพิการให้ดีขึ้นกว่าเดิม

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากกรมส่งเสริมและและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้แทนแต่ละประเภทในการวิจัยปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
ความเป็นมา
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาค
คนพิการ ได้ทำโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้จ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมายดำเนินการศึกษาและปรับปรุง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑) เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงค์
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
๒) เพื่อศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการบริหาจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๓) เพื่อจัดทำร่างกฎหมาย ระบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สามารถดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ติการ พก. DEP WAR ROOM
ณ ห้องประชุมชั้น1