ถกประเด็นการออกกฏหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้องค์กรคนพิการมีส่วนร่วมและปัญหาการจ้างงานคนพิการที่กระทรวงแรงงานไม่ได้ขับเคลื่อนตามประกาศ พรบ

ถกประเด็นการออกกฏหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้องค์กรคนพิการมีส่วนร่วมและปัญหาการจ้างงานคนพิการที่กระทรวงแรงงานไม่ได้ขับเคลื่อนตามประกาศ พรบ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการท่ีมีมาตรฐาน
การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทําตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ ส่ิงอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทํางาน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้(๑) การให้บริการจัดหางานและบรรจุงานท่ีเหมาะสมตามสมควร การรับจดแจ้งความต้องการรับคนพิการเข้าทํางาน และติดตามผลการทํางานภายหลังที่นายจ้างรับเข้าทํางาน รวมทั้งการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความเข้าใจสําหรับให้บริการดังกล่าว(๒) การให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการมีงานทําและการประกอบอาชีพอิสระที่ เหมาะสม(๓) การจัดอบรมทักษะอาชีพ หรือจัดสาธิตการประกอบอาชีพอิสระท่ีเหมาะสมตามสมควรและตามความสามารถของคนพิการ(๔) การจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลทางการอาชีพ และตําแหน่งงานว่างสําหรับคนพิการเป็นการเฉพาะ รวมท้ังเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลคนหางานที่เป็นคนพิการ เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือคนพิการ(๕) ฝึกสอนงานให้แก่คนพิการ(๖) การให้บริการสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานแก่คนพิการ โดยการให้ยืมเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานแก่คนพิการ ตามความจําเป็นและเหมาะสม คนพิการที่ประสงค์จะขอรับบริการตามวรรคหนึ่ง ให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความต้องการและติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของกรมการจัดหางาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ กองพัฒนาหางานจังหวัดข้อ ๒ คนพิการสามารถเข้ารับการพัฒนาเพิ่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานหรือการ ประกอบอาชีพอิสระได้ ตามความเหมาะสมกับภาวะแห่งความพิการต่าง ๆ ท้ังนี้ คนพิการต้องมีความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกับบุคคลทั่วไปเผดิมชัย สะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 📌วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2306 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ