#ตามติดประเด็นการศึกษา!!!!

#ตามติดประเด็นการศึกษา!!!!

ในนามสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเข้าพบ
นายอำนาจ วิชยนุวัติ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามระเบียบการศึกษาเรียนรวม เรียนร่วม เรียนตามอัธยาศัย
และห้องคู่ขนานให้เกิดขึ้น
ทุกโรงเรียนทั่วประเทศให้ได้

2/12/62ที่กระทรวงศึกษาธิการ