ตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อทุกคนเข้าถึง

ตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อทุกคนเข้าถึง

ในฐานะประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ร่วมมือกับภารีเครือข่ายติดตาม
การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะ
ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
ที่รัฐสภาแห่งใหม่เกียกกาย
ครั้งที่สอง

ได้รับความความร่วมมืออย่างดี
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ