ด่วนมาก ถึง สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ตามหนังสือสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่ สพกท. ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ด่วนมาก ถึง สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ตามหนังสือสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่ สพกท. ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล

แจ้งว่าขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับผู้พิการ นั้นสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังขอเรียนว่า ได้ประสานส่งเรื่องให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพิจารณาดำเนินการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานกระทรวงการคลัง
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

สำนักตรวจสอบและประเมินผล
โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๗๖๙
โทรสาร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๗๖๙