ช่วยตอบหน่อย!!!ใครจำ อาจารย์ จักรพันธ์ จันทรัศมี ที่สอนเรื่องภาวะผู้นำให้กับ พวกเราได้ไหมสนุกได้ความรู้ ยังจำประโยคนี้ได้ดี

ช่วยตอบหน่อย!!!ใครจำ อาจารย์ จักรพันธ์ จันทรัศมี ที่สอนเรื่องภาวะผู้นำให้กับ พวกเราได้ไหมสนุกได้ความรู้ ยังจำประโยคนี้ได้ดี

“ถ้าจ้างด้วยเงิน ได้แค่งาน
ถ้าอยากให้อยู่นาน ต้องจ้างด้วยใจ
แต่ถ้าอยากให้อยู่ด้วยตลอดไป
ต้องจ้างด้วยใจและจ่ายด้วยเงิน”

อ.มีคำถามแค่​ 3 ข้อครับเกี่ยวกับงานวิจัยการพัฒนาผู้ดูแลคนพิการ
ทางสติปัญญา
ให้ช่วยตอบถ้าพ่อแม่(ผู้ดูเล)เก่งลูกจะเก่งด้วยท่านอยากให้เราแก้ไขอะไร

  1. ปัญหาอุปสรรค
  2. แนวทางแก้ไข
  3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

(ตอบลงที่เฟสนี้ได้เลยครับ)

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา
(The Competency Development Model for Caregiver of
Persons with Intellectual Disability)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา
2. เพื่อค้นหาองค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา
3. เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาและกระบวนการที่ได้มาตรฐานของผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการนำข้อมูลองค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลให้เพียงพอต่อความต้องการ

2. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา

3. เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ที่ได้รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา และกระบวนการที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาที่ได้มาตรฐานต่อไป

กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือบุคลากรในภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นักวิชาการและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย

ขอบพระคุณอย่างสูง
นายจักรพันธ์ จันทรัศมี
ผู้วิจัย