#ช่วยคนพิการถ้วนหน้า

#ช่วยคนพิการถ้วนหน้า

นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในระบบonline และมีนายกองค์การคนพิการระดับชาติ 7 องค์กร ร่วมประชุม และมีมติช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว กว่า 2ล้านคน ใน 4 เรื่อง ดังนี้
1.การพักชำระหนึ้แก่คนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากเดือนเมษายน 2563 ถึง เมษายน 2564 มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการฯจำนวน 134,497คน
2.การจัดเงินช่วยเหลือคนพิการกรณีฉุกเฉินแบบถ้วนหน้า คนละ 1,000
บาท กำหนดจ่ายเข้าบัญชีเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการแต่ละบุคคล จำนวนกว่า 2 ,027,457 คน เป็นวงเงิน. 2,027,457,000 บาท โดยจะโอนเงินภายในเดือนเมษายน 2563
3. กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับคนพิการและผู้ดูแลเพื่อการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ โควิด 19 วงเงิน 2,000 ล้านบาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำประกัน และให้ชำระหนี้ภายใน 12 เดือน ทั้งนี้ให้มีการ แก้ไขระเบียบกองทุน นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริม ฯภายใน 15เมษายน 2563
4. เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา จ่ายเบี้ยคนพิการแบบถ้วนหน้าจำนวน 2ล้านคน คนละ 1,000บาท มอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดำเนินการ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
สรุปมติ 30มีนาคม 2563