ชิม ช็อป โชว์!!! งานมหกรรมแสดงความสามารถ ของคนพิการที่พัทยา

ชิม ช็อป โชว์!!! งานมหกรรมแสดงความสามารถ ของคนพิการที่พัทยา

ให้กำลังใจ
ที่เซ็นทรัลพัทยา Beach
ริมชายหาด
บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเจอกันครับ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ

กําหนดการจัด “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)” จัดโดย
คณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ
ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จังหวัดชลบุรี สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ลานริมหาด SUNKEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี ———————————–
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
– ลงทะเบียน
– พิธีกรนําเสนอความเป็นมาและภาพรวมการจัดมหกรรมแสดง ความสามารถของคนพิการ
– การแสดง (ช่วงที่ ๑)
: ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่
– การแสดงกลองสะบัดชัย
– มายากล
– ตีขิม
– วงดนตรี Special Mahatai
– พิธีเปิดโครงการ “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)”
– กล่าวต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหรือผู้แทน
– กล่าวรายงาน โดย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
– กล่าวเปิด โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ประธานกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ โดยมีผู้ร่วมพิธีเปิด ดังนี้
– สมาชิกวุฒิสภา
– ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหรือผู้แทน
– นายกเมืองพัทยาหรือผู้แทน
– อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผู้แทน
– อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้แทน – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
– ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือผู้แทน
– ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีหรือผู้แทน
– ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือผู้แทน
– ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา

เวลา๑๗.๐๐–๑๙.๑๕นาฬิกา
– การแสดง(ช่วงที่๒)
: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
– วงดนตรี S2S
: สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
– การเต้นระบําไตรรัตน์ – ตีขิม
๑) เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ๒) เพลงเดือนเพ็ญ
๓) เพลงพระจันทร์แทนใจฉัน ๔) เพลงเทียนมีมี่
๕) เมดเลย์เพลงลอยกระทง/เพลงพม่าเขว /เพลงเต้ยโขง/เพลงค้างคาวกินกล้วย
– การแสดงประกอบเพลงฝนเทลงมา
– มายากลคลาสสิค
– การแสดงประกอบเพลงขวัญใจบ้านนา
– ชุดลิเกฮูลู
– เป่าแซกโซโฟนและร้องเพลง
๑) เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง ๒) เพลงชะตาชีวิต
๓) เพลง What a wonderful
๔) เพลง พระจันทร์แทนใจฉัน
– การแสดง (เดี่ยว) เพลงรักติดไซเรน
– เต้น cover เพลงเกาหลี และเต่างอย
– การแสดงประกอบเพลงรักข้ามคลอง

มอบบัตรผู้แสดงความสามารถโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (๒) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
และ (๓) คุณอรเกษม ชัยตะมาตร
โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการจัดมหกรรมฯ ถ่ายภาพรวมกัน
การแสดง “เพลง DESTINATION” โดย วงดนตรี S2S ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และจินตลีลาภาษามือ (โรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี)
เยี่ยมชมบูธหน่วยงานด้านคนพิการ

เวลา๑๙.๑๕–๑๙.๓๐นาฬิกา
เวลา ๑๙.๓๐ – ๑๙.๔๕ นาฬิกา

– ตีกลองไฟฟ้า
๑) ฝนเทลงมา
๒) นี่แหละความรัก ๓) ปี้จนป่น
๔) บักแตงโม
– แสดงเดี่ยวคีย์บอร์ด
๑) ออเจ้า
๒) Can you feel the love tonight ๓) stars
๔) ฝน
– การแสดง(ช่วงที่๓)
: สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
– การแสดงพระอภัยมณี (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี)
– การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา (โรงเรียนระยองปัญญานุกูล)
– การแสดง (ช่วงที่ ๔)
: สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึ่ม (ไทย)
– การแสดง /ร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง “ให้หนูมารอแล้วอยู่ต่อเลยได้ไหม” (ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา)
– เต้นประกอบเพลงชิกเก้นแด้นส์ (ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี)
– ร้องเพลง “รักคุณยิ่งกว่าใคร” (ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดฉะเชิงเทรา)
– การแสดง (ช่วงที่ ๕)
: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
– ดนตรีพื้นบ้านดีดพิญเป่าแคน
– การแสดง (ช่วงที่ ๖)
: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
– การแสดง S2S Nonstop
เวลา ๑๙.๔๕ – ๒๐.๔๕ นาฬิกา เวลา ๒๐.๔๕ – ๒๒.๐๐ นาฬิกา เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา –
ปิดงาน ————————————————
หมายเหตุ: ๑.กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. มีบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการ กิจกรรมการแสดงและงานศิลปะของผู้แสดง
ความสามารถ โดยรอบบริเวณงาน และเวทีปะลองฝีมือ ตีปิงปองกับนักกีฬาทีมชาติไทย