ชักติดใจ!!!ประชุมอยู่ที่บ้าน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่(zoom) เสมือนหนึ่งนั่งในที่ประชุม ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ฟังเสียงชัดเจนตอบโต้ได้ทันที

ชักติดใจ!!!ประชุมอยู่ที่บ้าน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่(zoom) เสมือนหนึ่งนั่งในที่ประชุม ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ฟังเสียงชัดเจนตอบโต้ได้ทันที

2วันประชุมไป 4งานแล้ว
มีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่น
ได้ตั้งเยอะข้อดีของการมีโควิด

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 2/2563
Apr 10, 2020 09:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
เสนอในที่ประชุมดังต่อไปนี้

1 ให้บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท
รับทำประกันชีวิตให้กับคนพิการ
ทุกประเภทในราคาพิเศษ
และเสนอกองทุนสนับสนุนให้ทำประกันหมู่กับคนพิการ 2ล้านคน

2 เสนอเงิน 5000 บาทที่จะจ่าย
ให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้ผล
กระทบจากไวรัสโควิด-19
เสนอให้แยกกลุ่มคนพิการ
ทุกประเภททั่วประเทศ 2ล้านคน
ได้เข้าถึง 5000.บาทเดือน
3เดือนทุกคนทั่วหน้า

3เสนอให้ทำโครงการหน้ากากผ้า
และเจลล้างมือแจกจ่ายคนพิการ
โดยผ่านชมรมเครือข่ายคนพิการ
ทั่วประเทศ

4ให้บริษัทแก๊ปฟู๊ด LINE แมนหรือฟู๊ดแพนด้าที่ทำหน้าที่ส่งอาหารและซื้อสินค้าให้กับคนพิการฟรี
โดยไม่มีค่าจัดส่งในช่วงที่
เกิดวิกฤตครั้งนี้

5ให้แจกที่วัดไข้กับชมรมเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ
มาตรการเยียวยาประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบ
ต้องได้รับการดูแล

เราไม่ทิ้งกัน

สู้ไปด้วยกัน

ประเทศไทยต้องชนะ