ชมรมสุราษฏร์ธานี(นาสาร)ประชุมคณะกรรมการและเลือกประธานครบวาระ2ปี ในที่ประชุมลงมติให้ประธานคนเดิมเป็นประธานต่อไป

ชมรมสุราษฏร์ธานี(นาสาร)ประชุมคณะกรรมการและเลือกประธานครบวาระ2ปี ในที่ประชุมลงมติให้ประธานคนเดิมเป็นประธานต่อไป